+ 300

Projektia

+ 500

Brändiä tietokannassa

+ 50

Vuotta kokemusta

Palvelut

Olemme erikoistuneet elintarviketeollisuuden tarpeisiin, mutta tuotamme tietoa brändien kehittämiseksi, myös muilla aloilla. Tunnusluvut, tuoteryhmät ja kuluttajat ovat elementteja, joita seuraamme ja analysoimme.

Tavoitteemme on aina tuottaa näkemystä, jonka pohjalta asiakas voi brändiään kehittää, markkinasta riippumatta.

186

Tehtyä tutkimusta

512

Tutkittua brändiä

42

Vuotta kokemusta

Brändianalyysit – Mittaaminen ja seuranta

MITÄ TAPAHTUU, JOS BRÄNDIÄ LAIMINLYÖDÄÄN

Brändiin panostetaan kuluttajien mielenkiinnon ylläpitämiseksi, helpotetaan uusien kuluttajien houkuttelemista ja pidetään brändi relevanttina. Jos brändin kehittämistä laiminlyödään, johtaa se ajan myötä kilpailukyvyn heikkenemiseen ja brändin hiipumiseen.

Brändin suorituskykya, kehitysta, ja brändin asemaa suhteessa kuluttajaan ja kilpailijoihin seurataan haluttujen tunnuslukujen avulla. Näillä tiedoilla brändiä voidaan ohjata haluttuun suuntaan.

Pelkän mittaamisen ja tulosten raportoinnin sijaan me pyrimme osoittamaan mistä muutokset johtuvat, mitä me tekisimme, ja mitä on odotettavissa, jos muutoksiin ei reagoida.

Ota yhteyttä

Tuoteryhmätutkimukset

Tavoitteena on ymmärtää paremmin tietyn tuoteryhmän kysyntää, tarjontaa, kilpailutilannetta, asiakassegmenttejä, trendejä ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat kyseisen tuoteryhmän kehitykseen.

Tuoteryhmän rakenteen ja määritykset voi tehdä itsekin maalaisjärkeä käyttämällä, mutta tuotekehityksen ja markkinoinnin tarpeita silmällä pitäen hyödyllisempää voisi olla kuluttajien ottaminen mukaan tähän työhön.

Näin luodaan kuluttajalähtöinen tuoteryhmäpuu, lisäksi saadaan ymmärrystä myös kuluttajien tarpeista ja mieltymyksistä, josta on apua strategioiden ja toimenpiteiden suunnittelussa kyseisen tuoteryhmän kohdalla

Ota yhteyttä

Konsepti ja tuotetestit

Teemme konsepti-, tuote- ja pakkaustestejä yhteistyössä Norstat Finlandin kanssa heidän toimipisteessään Helsingin keskustassa. Norstat vastaa tiloista, testihenkilöiden rekrytoinnista, tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja datan käsittelystä.

Supercrush vastaa tutkimussuunnitelmasta ja lomakesuunnittelusta yhdessä asiakkaan kanssa. Norstatin toimitettua tutkimuksesta saadun datan käyttöömme, me jalostamme sen ja raportoimme tulokset asiakkaalle.

Asiakkaamme ovat tervetulleita tarkkailemaan tutkimuksen kulkua testipäivinä.

Ota yhteyttä

Kohderyhmäymmärrys
ja kuluttajasegmentointi

Millaisia tapoja, tarpeita, toiveita ja odotuksia kuluttajilla on sinun tuoteryhmääsi kohtaan? Millaisia ajatuksia ja asenteita heillä on, ja miten ne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia laadullisilla menetelmillä haastattelemalla kuluttajia tai keskustelemalla heidän kanssaan ryhmissä, kotona, kaupassa tai ylipäätään ympäristössä mikä tutkimuksen tavoite huomioiden on järkevää.

Keskusteluista saadut olettamukset voidaan vahvistaa laajemmalla kyselytutkimuksella, johon liitetään usein myös erillinen kysymyspatteristo kuluttajasegmenttien muodostamiseksi.

Ota yhteyttä

Ostoprosessi ja ostotapa

Miten eri tavoin ostoprosessi etenee eri kuluttajilla, mikä ostoprosessin laukaisee, mitä asioita tai apua kuluttajat prosessin eri vaiheissa haluavat. Missä vaiheessa tehdään päätös brändistä / tuotteesta ja mitkä tekijät valintaan vaikuttavat? Ja vielä lopuksi, mistä tuote lopulta ostetaan, mitkä asiat ohjasivat asiakkaan juuri tähän paikkaan ja ostiko hän lopulta suunnittelemansa brändin / tuotteen vai muuttuiko mieli?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia ostopäätösprosessiin ja ostotapaan liittyvissä tutkimuksissa. Polut ovat erilaisia eri kuluttajilla, mutta kun ne ymmärretään, voidaan päätöksentekoon vaikuttaa tehokkaasti.

Ota yhteyttä

Asiakaskokemus
ja palvelumuotoilu

CASE MYYNTIPROSESSIN TEHOSTAMINEN

Veneiden maahantuoja halusi yhtenäistää jälleenmyyjien prosessia ja tehostaa lisävarusteiden myyntiä venekaupassa. Tutkimus tehtiin puhelimitse pyytämällä tarjousta uudesta veneestä. Puhelun aikana arvioitiin mm. miten aktiivisesti jälleenmyyjä pyrki selvittämään “asiakkaan” tarpeet ja toiveet ja miten hän näihin reagoi, eli ehdottiko itse aktiivisesti lisävarusteita, isompaa moottoria tms.

Tulosten avulla asiakkaamme mm. tarkensi ohjeistuksia, valmensi jälleenmyyjien henkilökuntaa ja implentoi parhaat toimintatavat osaksi myyntiprosessia.

Jos tämä herätti ajatuksia, niin ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Ota yhteyttä

Asiakkaitamme

Asiakastarinat